یادبود مصطفی امام
یادبود مصطفی امام

مراسم یادبود مصطفی امام

تو را مسیر ستاره ها راهی کرد
میان آسمان دلتنگی
همانجا که هر شب
خطوط روشن صورتت پیداست
کنار صورت های فلکی

مراسم یادبود معلم عزیزمان “سید مصطفی امام”
یکشنبه ۱۰ آذر
ساعت ۱۴ تا ۱۶
فرهنگسرای ملل (واقع در پارک قیطریه)

*شعر از پیام گنجگُلی به یاد مصطفی امام

مرکز نجوم آوا استار