کشف آب در سطح آفتابگیر ماه

کشف آب در سطح آفتابگیر ماه رصدخانه استراتوسفری ناسا برای نجوم فروسرخ (سوفیا)، برای اولین بار وجود آب را در … ادامه خواندن کشف آب در سطح آفتابگیر ماه